VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
spoločnosti LLZ Servis, s.r.o., Bratislava:

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Podmienky“) sú platné pre všetky dodávky tovaru, služieb, prác alebo iných plnení (ďalej len „Tovar“), dodávaných spoločnosťou LLZ Servis, s.r.o., so sídlom Stará Vajnorská 39, 831 04 Bratislava, IČO: 44 276 745, DIČ: 2022650762, IČ DPH: SK2022650762, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 53458/B (ďalej len „Predávajúci“). Podmienky sú súčasťou kúpnych zmlúv, rámcových kúpnych zmlúv, zmlúv o dielo a všetkých iných obchodných zmlúv (ďalej len „Zmluva“), uzatváraných Predávajúcim s odberateľom Tovaru (ďalej len „Kupujúci“). Tieto Podmienky platia tiež v plnom rozsahu pre obchodný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ak si títo nedohodnú v písomnej forme iné podmienky, a tieto odchýlky od Podmienok nie sú písomne potvrdené Predávajúcim.

Podmienky sa stávajú záväznými pre Kupujúceho potvrdením ponuky Predávajúceho alebo objednaním Tovaru Kupujúcim u Predávajúceho. Všeobecné obchodné podmienky Kupujúceho ako aj akékoľvek podmienky nákupu Kupujúceho sú vylúčené, ak sa obchod v písomnej forme nedohodne inak.

1. Objednanie tovaru:

1.1  Objednávka musí obsahovať tieto minimálne údaje:

a) akosť, názov, hrúbku, rozmery a objednávané množstvo resp. počet kusov Tovaru,

b) cenu Tovaru,

c) miesto vykládky a termín dodania Tovaru – v prípade, že miestom dodania nie je sídlo Predávajúceho, je tento povinný uviesť miesto dodania a kontakty na osoby, ktoré preberú dodaný Tovar a potvrdia jeho dodanie,

d) obchodné meno Predávajúceho aj Kupujúceho, meno, priezvisko a funkciu osoby objednávajúcej v mene Kupujúceho, aj telefónne číslo a jej mailovú adresu,

e) spôsob dopravy a údaje o tom, na náklady ktorej zmluvnej strany sa má uskutočniť dodanie do miesta dodania,

f) iné údaje, napr. či má alebo nemá byť Tovar dodaný s certifikátmi, spôsob balenia Tovaru – na plechy na palete, počet ks na palete, dlhý materiál nadelený na mieru a iné špeciálne požiadavky Kupujúceho.

V prípade, že ponuka Predávajúceho obsahuje minimálne údaje podľa písm. a) až d) a ustanovenie o platnosti týchto Podmienok, je považovaná za návrh na uzavretie Zmluvy.

1.2  Objednávka Kupujúceho sa považuje za prijatú potvrdením Predávajúceho.

 2, Ceny:

2.1  Ak zmluvné strany nedohodli inak, je výška ceny stanovená ako cena s prevzatím Tovaru Kupujúcim zo skladu Predávajúceho v mieste sídla Predávajúceho.

2.2  K cene Tovaru sa pripočíta zákonná daň z pridanej hodnoty.

2.3  Ak je doba medzi uzavretím Zmluvy a dohodnutým termínom dodania dlhšia ako jeden mesiac a v tomto čase dôjde k zvýšeniu nákladov na suroviny viac ako 3% oproti stavu v čase uzavretia Zmluvy, je Predávajúci oprávnený cenu upraviť pomerne s prihliadnutím na rast týchto nákladov.

 

3. Platobné podmienky:

Kupujúci zaplatí Predávajúcemu fakturovanú cenu za ďalej uvedených štandardných podmienok:

3.1  Platba vopred (zálohová faktúra) :

Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu podľa dohody 50 resp. 100 % ceny do dňa splatnosti uvedeného na zálohovej faktúre, ktorý nemôže byť skorší ako 7 dní pred dňom, kedy je Kupujúci povinný Tovar prevziať. Ak Kupujúci fakturovanú cenu v lehote uvedenej v zálohovej faktúre nezaplatí, má Predávajúci právo od Zmluvy odstúpiť.

3.2  Platba po dodaní (faktúra) :

Ak nie je dohodnutá platba vopred, sú faktúry vystavené Predávajúcim splatné do 14 dní odo dňa ich vystavenia. V prípade doručenia faktúry neskôr ako 3 pracovné dni odo dňa jej vystavenia sa lehota splatnosti faktúry úmerne predĺži. Termín splatnosti za Tovar môže byť aj dlhší na základe osobného dojednania zmluvných strán.

3.3  Ak je Kupujúci v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, je povinný zaplatiť Predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05% z omeškanej sumy za každý deň omeškania.

3.4  Ak je Kupujúci v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, Predávajúci je oprávnený nevydať ďalšie dodávky až do úplného zaplatenia splatných Záväzkov. Na výzvu Predávajúceho v prípade omeškania s plnením záväzkov Kupujúci podľa požiadavky môže poskytnúť na ďalšie dodávky platbu vopred alebo zabezpečenie pohľadávok Predávajúceho (napr. založenie veci, zabezpečovací prevod práva, akreditív, ručenie treťou osobou, zmenka a pod.). V prípade, že Kupujúci neposkytne Predávajúcemu platbu vopred ani požadované zabezpečenie v lehote určenej Predávajúcim, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Zmluvy.

 

4. Dodanie tovaru:

4.1  Ak nie je dohodnuté inak, Predávajúci splní svoju povinnosť dodať Tovar oznámením Kupujúcemu, že Tovar je pripravený k odberu. Kupujúci preberá Tovar v sídle Predávajúceho a musí sa preukázať oprávnením prevziať Tovar za Kupujúceho (poverenie zamestnanca Kupujúceho, splnomocnenie tretej osoby, prepravcu a pod.). Povinnosť Predávajúceho je splnená, ak je Tovar pripravený k odberu v dohodnutý deň plnenia, resp. najneskôr v posledný deň dohodnutej lehoty plnenia.

4.2  Ak je dohodnuté odoslanie Tovaru Kupujúcemu, Predávajúci splní svoj záväzok dodať Tovar jeho odovzdaním dopravcovi na prepravu pre Kupujúceho v dohodnutý deň plnenia, resp. najneskôr v posledný deň dohodnutej lehoty plnenia. Ak nie je dohodnuté inak, náklady spojené s dopravou nie sú zahrnuté v cene Tovaru. Ak dopravné zaplatí Predávajúci dopravcovi, dopravné náklady budú vyúčtované Kupujúcemu samostatnou faktúrou. Výška dopravného je dohodnutá vopred podľa cenníka nákladov prepravy Predávajúceho. Pre úhradu dopravného z hľadiska fakturačných náležitostí, lehoty na úhradu, úrokov z omeškania a pod., platí to, čo pre úhradu ceny Tovaru.

4.3  Deň dodania Tovaru v rámci dohodnutej lehoty dodania určuje Predávajúci. V prípade, ak je týmto dňom dodania iný deň než posledný deň dohodnutej lehoty dodania, Predávajúci oznámi Kupujúcemu deň dodania najneskôr v predchádzajúci pracovný deň.

4.4  Pre prípad omeškania Kupujúceho s prevzatím Tovaru je Predávajúci oprávnený na Tovar pripravený k odberu vystaviť faktúru. V prípade, že Kupujúci Tovar neodoberie ani po uplynutí 5 (piatich) dní od oznámenia Kupujúcemu o pripravenosti Tovaru k odberu, má Predávajúci nárok na skladovacie náklady vo výške 0,5 % z ceny Tovaru vrátane DPH za každý deň omeškania s prevzatím Tovaru, až do odobratia Tovaru Kupujúcim, resp. doručenia oznámenia Predávajúceho o odstúpení od Zmluvy. Za omeškanie s prevzatím Tovaru sa považuje aj prípad, ak Predávajúci Kupujúcemu nevydá Tovar z dôvodov uvedených v čl. 3. Podmienok (nezaplatenie faktúry, neposkytnutie záruky atď.). Skladovacie náklady je Kupujúci povinný zaplatiť pri odobratí Tovaru. Ak Kupujúci nezaplatí náklady na skladovanie, je Predávajúci oprávnený nevydať Kupujúcemu Tovar. Po uplynutí 30 dní omeškania Kupujúceho s prevzatím Tovaru, je Predávajúci oprávnený od Zmluvy odstúpiť; pričom má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100% ceny Tovaru a náhradu škody v plnej výške. Odstúpenie od Zmluvy sa netýka nároku Predávajúceho na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhrady škody, a na zaplatenie nákladov skladovania.

4.5  Predávajúci je zbavený zodpovednosti za omeškanie dodávok v prípadoch, ak omeškanie Predávajúceho bolo spôsobené v dôsledku neplnenia povinností zo strany Kupujúceho a/alebo okolností vylučujúcich zodpovednosť a/alebo nepredpokladaných udalostí vo výrobe dodávateľov Predávajúceho.

 

5. Prechod vlastníctva:

5.1  Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny.

5.2  Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho vždy v okamihu splnenia dodávky.

5.3  V prípade nezaplatenia ceny Tovaru je Kupujúci povinný na prvú písomnú výzvu Predávajúceho vrátiť Predávajúcemu Tovar, ktorého kúpna cena nebola zaplatená, na náklady Kupujúceho a bez akýchkoľvek ďalších podmienok. Kupujúci je povinný strpieť, aby si Predávajúci odobral nezaplatený Tovar späť na náklady Kupujúceho a aby za týmto účelom vstúpil do priestorov, v ktorých sa nezaplatený Tovar nachádza.

5.4  Opracovaním, spracovaním, zabudovaním alebo kombinovaním dodaného Tovaru zostávajú v platnosti vlastnícke práva Predávajúceho až do splnenia podmienky prechodu vlastníckeho práva na Kupujúceho (výhradný Tovar) úhradou jeho záväzkov. Predávajúcemu patrí vlastnícke právo (spoluvlastníctvo) k novému tovaru vo vzťahu hodnoty výhradného Tovaru k hodnote iného tovaru.

5.5  Ak je Kupujúci v omeškaní s plnením svojich splatných záväzkov voči Predávajúcemu, je povinný na požiadanie Predávajúceho, postúpiť Predávajúcemu svoje pohľadávky voči svojim dlžníkom.

 

6. Reklamácie a zodpovednosť za vady:

6.1  Predávajúci zodpovedá za zjavné vady Tovaru po dobu 15 dní a za skryté vady Tovaru po dobu 24 mesiacov od jeho dodania. Kupujúci je povinný skontrolovať Tovar pri jeho prevzatí.

6.2  Kupujúci je povinný písomne oznámiť vady Predávajúcemu bez zbytočného odkladu ihneď po zistení vád, resp. po tom, čo mal vady zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Správa Kupujúceho o reklamácii musí obsahovať :

a) označenie zmluvných strán,

b) druh a množstvo chybného Tovaru,

c) číslo a dátum faktúry, pozícia vo faktúre resp. dodacom liste,

d) popis vady.

6.3  V prípade uznania reklamácie Predávajúci odstráni vady buď poskytnutím zľavy z ceny, alebo náhradnou dodávkou za chýbajúci alebo vadný Tovar.

6.4  Predávajúci nezodpovedá za vady Tovaru spôsobené vonkajšími udalosťami po prechode nebezpečenstva škody, ak ich sám nespôsobil.

6.5  Dodávky Tovaru nie sú považované za vadné v prípade odchýlok od dohodnutých rozmerov a v prípade odchýlok hmotnosti v rozmedzí tolerancie +/- 3%. Rozmery mimo uvedených tolerancií a hmotnosť polotovarov mimo uvedených tolerancií budú riešené dohodou.

6.6  Predávajúci odporúča Kupujúcemu, aby konzultoval s pracovníkmi Predávajúceho už pri ponuke Tovaru účel jeho použitia, tak môže Kupujúcemu prípadne odporučiť použitie iného, vhodnejšieho Tovaru na tento účel, ako napr. inú akosť, rozmer, povrchovú úpravu, ai.

6.7  Predávajúci má za to, že Kupujúci si je vedomý, aký Tovar objednáva a vie správne spracovať dodaný Tovar, vrátane ošetrenia upraveného povrchu Tovaru resp. zvaru. Predávajúci neberie zodpovednosť za vady vzniknuté nesprávnym spracovaním a použitím Tovaru.

 

7. Odstúpenie od zmluvy, vyššia moc a náhrada škody:

7.1  Ak sa na strane Predávajúceho vyskytli neodstrániteľné prekážky, pre ktoré nemôže dodávku uskutočniť v dohodnutej lehote a ak nebude dohodnutý náhradný termín pre plnenie, má Predávajúci právo odstúpiť od zmluvy.

7.2  Ak sa tak stane z dôvodov vyššej moci alebo iných nepredvídaných a nezvratných udalostí, ktorým Predávajúci nemohol zabrániť, Predávajúci nezodpovedá Kupujúcemu za nesplnené povinnosti z uzavretých zmlúv.

7.3  Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu výlučne za skutočnú škodu, ktorá sa zakladá na úmysle a hrubej nedbanlivosti Predávajúceho. Predávajúci nezodpovedá Kupujúcemu za ušlý zisk a druhotné škody, ak Predávajúci neporušil svoje povinnosti úmyselne a zodpovednosť za skutočnú škodu je obmedzená iba na typickú, rozumným spôsobom predvídateľnú škodu.

7.4  V prípade špeciálneho – neštandardného – materiálu, ktorý Predávajúci bežne nedrží na sklade, ale rieši jeho nákup na základe objednávky od Kupujúceho, ak Kupujúci zmení potvrdenú objednávku (množstvo, termín plnenia a pod.) alebo stornuje potvrdenú objednávku z dôvodov nezavinených Predávajúcim a Predávajúci nebude trvať na plnení podľa potvrdenej objednávky, Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu už nakúpený neštandardný, špeciálny Tovar, rozpracovanú výrobu alebo iné náklady, ktoré vznikli Predávajúcemu s prípravou plnenia pre Kupujúceho.

7.5  V dôsledku stupňujúcich sa opatrení k súčasnému vývoju COVID-19 si naša spoločnosť vyhradzuje právo meškať, v krajnom prípade stornovať dodávku materiálu bez vzniku zodpovednosti za porušenie zmluvy a za spôsobené škody zákazníkom.

 

8. Doručovanie:

8.1  Dokumenty doručované poštou alebo kuriérskou službou sa považujú za doručené adresátovi v tretí pracovný deň odo dňa (vrátane) odoslania zásielky v prípade odoslania zásielky na adresu sídla adresáta na území SR a v piaty pracovný deň v prípade odoslania z iného štátu, ak zásielku adresát neprevzal skôr.

 

9. Právo a súd:

9.1  Právny vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadi právom štátu Predávajúceho.

9.2  Pre riešenie prípadných sporov sú príslušné všeobecné súdy a používa sa procesné právo štátu Predávajúceho.

 

10. Záverečné ustanovenia:

10.1   Kupujúci aj Predávajúci sú si vedomí, že musia konať v súlade so všetkými národnými a medzinárodnými zákonmi a predpismi, týkajúcimi sa dodávok hutníckeho materiálu a kontroly exportu.

10.2   Akékoľvek zmeny týchto Podmienok sú platné výlučne v písomnej forme a potvrdené zmluvnými stranami.

10.3   Obchodný partner sa zaväzuje, že bude dodržiavať zákony príslušnej platnej legislatívy.

10.4   Obchodný partner sa zaväzuje, že nebude tolerovať žiadnu formu aktívnej či pasívnej korupcie, ako je ponúkanie a poskytovanie výhod; podplácanie, dožadovanie sa a prijímanie výhod, ani ponúkať žiadne dary alebo iné osobné výhody.

10.5   Obchodný partner sa zaväzuje k prevzatiu zodpovednosti za zdravie a bezpečnosť svojich pracovníkov pri nakládkach tovaru v sídle Predávajúceho.

10.6   Tieto Podmienky sú účinné odo dňa 1.1.2017.

 

 

Bratislava, 30.12.2016